Normativ sənədlər

 1. Lisenziyalaşdırma və prudensial nəzarət
  1. Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları
  2. Bank inzibatçılarının Mərkəzi Bankda attestasiyadan keçməsi qaydaları
  3. Bank inzibatçılarının vəzifədən azad edilməsi barədə sanksiyanın tətbiqinə dair materiallara baxılması və onun nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları
  4. Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları
  5. Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə əməliyyatların aparılması Qaydaları
  6. Banklarda daxili nəzarət və daxili auditin təşkili barədə Qaydalar
  7. Banklarda korporativ idarəetmə standartları
  8. Banklarda kreditlərin verilməsi Qaydaları
  9. Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar
  10. Bankların əsas vəsaitlərlə (əmlakla) apardıqları əməliyyatların tənzimlənməsi
  11. Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar
  12. Bankların və xarici bankların yerli filiallarının kənar auditinin aparılmasına dair tələblər haqqında qaydalar
  13. Bankların və xarici bankların yerli filiallarının məcburi ləğvinə dair təlimat
  14. Bank yoxlamalarının həyata keçirilməsinin prosedur qaydaları
  15. Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar
  16. Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparılması qaydaları
  17. Kredit təşkilatları tərəfindən digər hüquqi şəxslərin paylarının (səhmlərinin) əldə edilməsi Qaydaları
  18. Konsolidasiya əsasında prudensial hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi və nəzarət qaydaları
  19. Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları
  20. Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə əməliyyatlarının aparılması qaydaları
  21. Prosessinq təşkilatlarına icazələrin verilməsi və prosessinq fəaliyyətinə nəzarət qaydaları

 2. Valyuta tənzimi
  1. Azərbaycan Respublikası müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi qaydaları
   Açıq valyuta mövqeyinin hesablanması zamanı nəzərə alınan balans və balansdan kənar hesabların siyahısı
  2. Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları
  3. Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları

 3. Mühasibat uçotu və hesabatı
  1. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları
  2. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində balansdankənar əməliyyatların uçot Qaydaları
  3. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində digər aktiv və passivlərin uçot Qaydaları
  4. Azərbaycan Respublikasının Bank sistemində əmanətlərin (depozitlərin) uçot Qaydaları
  5. Azərbaycan Respublikasının Bank sistemində hesablama metodu ilə uçot Qaydaları
  6. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində xarici valyuta əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları
  7. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində icarə əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları
  8. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması Qaydaları
  9. Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları
  10. Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün Hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Metodiki Göstərişlər
  11. Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları

 4. Nağd pul dövriyyəsi və nağdsız ödənişlər
  1. Azərbaycan Respublikasında banklararası mərkəzləşdirilmiş ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları
  2. Azərbaycan Respublikasında xatirə sikkələrinin tədavülə buraxılması qaydaları
  3. Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında təlimat
  4. Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili qaydaları
  5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmış Hökumət Ödəniş Portalının çıxarışlarının uçotu Qaydaları
  6. Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması qaydaları
  7. Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları
  8. Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Metodoloji Rəhbərlik

 5. Mərkəzi Bankın pul siyasəti alətləri
  1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən veksellərin yenidən uçotu haqqında müvəqqəti qaydalar
  2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi Qaydaları
  3. Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması qaydaları

 6. Korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinə dair metodoloji tövsiyələr
  1. Daxili Audit Standartı
  2. İnformasiya Texnologiyaları Standartı
  3. İnsan Resursları və Riayət Olunma Standartı
  4. Maliyyə İdarəetməsi və Hesabatları Standartı
  5. Strateji planın hazırlanması üzrə metodoloji rəhbərlik
  6. Strateji Planlaşdırma və Təşkilati Struktur Standartı

 7. Banklarda İnformasiya Texnologiyaların və digər sahələr üzrə normativ xarakterli aktlar
  1. Azərbaycan Respublikası bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat
  2. Banklarda informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə dair Qaydalar

 8. Statistika
  1. Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına və neytral əməliyyatlara dair hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat
  2. Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat
  3. Qabaqcadan ödənişlərlə bağlı malların (xidmətlərin) ölkəyə daxil olması haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat
  4. Qeyri-nağd valyuta mübadiləsi əməliyyatları haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat
  5. Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat
  6. Pul və maliyyə statistikası hesabatının tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat

 9. Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər2018-ci il yanvarın 1-dən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər

2017-ci il yanvarın 1-dən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər

2016-cı il yanvarın 1-dən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər

2015-ci il yanvarın 1-dən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər

2014-cü il yanvarın 1-dən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş yeni normativ xarakterli aktlar və dəyişikliklər

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 20 ildə