İqtisadi artımla imkanlar bərabərsizliyi arasında əlaqə və onun istitusional aspektləri